6. Våld i nära relationer

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden berättar Ulla Albert, utbildare vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), om våld i nära relationer ur ett könsmaktsperspektiv. Våldsutsatta kvinnor får ofta för frågan “Varför går du inte?” och i det här avsnittet, som är det första i en serie om våld i nära relationer, besvarar Ulla frågan genom att förklara vad våldet beror på och vad som gör att en person som utsätts för våld i en nära relation inte bara kan gå därifrån. Hon använder sig av ett ungt par som exempel för att illustrera hur normaliseringsprocessen fungerar och vad det är som gör att en relation kan gå från att vara en passionerad kärleksrelation till att bli ett våldsamt (fysiskt eller psykiskt) helvete. Våldet drabbar framförallt kvinnor och förövaren är oftast en man, men det förekommer även i samkönade relationer där processerna som ger upphov till, samt möjliggör våldet, är precis likadana. Avslutningsvis får vi höra lite om hur uppbrottsprocessen kan se ut och vad den innebär för offret.

Om Nationellt Centrum för Kvinnofrid:

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig.

I Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning. 2008 utökades NCK:s verksamhetsområde till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Föreståndare för NCK är Gun Heimer, överläkare och professor.

NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

 

Litteratur och forskning på ämnet:

Enander, V och Holmberg, C Varför går hon?: Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser 1Kabusa böcker 2007.

Heimer, G, Sandberg, D, Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, 2a upplagan, 2008.
Heimer, G, Tung Hermelin, A, Våld i samkönade relation – en kunskaps- och forskningsöversikt, NCK rapport 2009:2.
Lundgren, E och Heimer, G Slagen dam: Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning Brottsoffermyndigheten 2001.
Lundgren, E Våldets Normaliseringsprocess ROKS 2004.