9. Våld i nära relationer och maskulinitet

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden har vi träffat Lucas Gottzén som är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet och som forskar om män, sociala relationer och våld. Våld i nära relationer beskrivs som ett stort problem i Sverige och omfattningen ökar, trots att våldet fördöms socialt. I detta avsnitt får vi veta mer om våld i nära relationer utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Hur upplever de män som slår sitt eget våld? Hur hanteras våldet i en social kontext? Vi söker förklaringar till varför våld i nära relationer kan förekomma trots att det fördöms av samhälle, såväl som av individer. Källorna som legat till grund för avsnittet hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

 

Källor:

SOU 2014:6

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/39/45/9a43c7a5.pdf

 

Lucas Gottzén: Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor. Artikeln är publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift 20(2): 75-92 men finns även att läsa via länken nedan:

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2013/Skam,%20maskulinitet%20och%20respons%20p%C3%A5%20m%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor%20av%20Lucas%20Gottz%C3%A9n.pdf

 

I NCKs kunskapsbank hittar du vetenskapliga artiklar och statistik om våld i nära relationer:

http://www.nck.uu.se/kunskapscentrum/kunskapsbanken/amnen/vald_i_nara_relationer/