3. Kvinnors konventionsrättigheter

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby, berätta om kvinnors konventionsrättigheter. Vilka är egentligen de internationella jämställdhetspolitiska målen? Avsnittet tar sin början i efterkrigstidens FN, där de första folkrättsliga dokumenten rörande kvinnors grundläggande mänskliga fri- och rättigheter börjar framarbetas. Utifrån detta introducerar Gertrud Åström oss för CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), på svenska kallad kvinnokonventionen, samt Pekingplattformen, som båda är viktiga instrument i arbetet mot att uppnå jämställdhet både i Sverige och internationellt.

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 41 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Läs mer om dessa dokument och plattformar i vänsterspalten.

GERTRUD ÅSTRÖM
ORDFÖRANDE

Gertrud Åströms yrkesverksamma liv har mest handlat om jämställdhetsfrågor i form av utredningar, studier, utvecklingsarbete och en stor mängd föreläsningar.

Hennes senaste utredning är Jämställdhetspolitiska utredningen där det nuvarande övergripande jämställdhetspolitiska målet arbetades fram. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt egna liv, vilket även är Gertrud Åströms utgångspunkt för arbetet i Sveriges Kvinnolobby. För att detta mål ska bli verklighet behövs en stark kvinnorörelse.

Källor:

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), på svenska kallad Kvinnokonventionen
SOU 1975:58 Målet är jämställdhet. En svensk rapport med anledning av FN:s kvinnoår
Kvinnor, fred och säkerhet

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf